About

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้
ด้วยทีมงานของเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม
เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม
เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

Slider

นโยบายด้านคุณภาพ

QUALITY POLICY

โครงสร้างบุคลากรและทีมบริหาร

ORGANIZATION CHART

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

SAFETY

CERTIFICATES & AWARDS

CERTIFICATES & AWARDS