Company Profile

Company Profile

บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ปี 2560 ภายใต้การลงทุนของ Steel Builder ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าภายในประเทศไทย โดยโรงงานที่ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ Tan Thanh District , Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam. บนพื้นที่ขนาด 10.000 ตารางเมตร  กำลังการผลิตมากกว่า 30,000 ตันต่อปี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อีกทั้งพรั่งพร้อมบุคลากรกว่า 200 ท่าน ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกึ่งสำเร็จรูปมากกว่า 15 ปี

จุดมุ่งหมายการทำงาน / VISION

มุ่งมั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโรงงาน อาคารโครงสร้างเหล็ก คลังสินค้า และตึกสูง ภายใต้การเชื่อใจของลูกค้าบนพื้นฐานของคุณภาพและบริการ

ภารกิจ / MISSION

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อลูกค้าและต่อสังคมด้วยหนทางที่ดีที่สุด