โรงงาน บี.เค.เม็ททอลชีท นครนายก

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2020
Area : 1,037 m2
Eave Height : 8.76m
Quantity : 40 Tons
Location : Nakhornnaiyok , Nakhornnaiyok