การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน (Applications)

หลายองค์กรและวิศวกรออกแบบ ที่ใช้ระบบการออกแบบโครงสร้างเหล็กแบบเดิม ได้เปลี่ยนมาใช้ งานระบบโครงสร้างเหล็กกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ในปัจจุบัน โครงสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป สามารถนำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น อาคารก่อสร้างสูงไม่เกิน 32 เมตร (Low-rise Buildings) หรืออาคารที่ต้องการ ความกว้างมากกว่า 90 เมตร ก็เป็นที่นิยมนำมาใช้ เช่น โรงงาน โกดังสินค้า ห้องเย็น โรงงานประกอบเหล็ก