Services

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ออกแบบ
โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
มีกระบวนการผลิต
จากโรงงานของตนเอง
มีกระบวนการผลิตจากโรงงานของตนเอง

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
ติดตั้งโดยทีมงานติดตั้ง
ที่มีประสบการณ์
ติดตั้งโดยทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์

และการควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

และการควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

และการควบคุมงาน
โดยวิศวกรโยธา ที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกร

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

previous arrow
next arrow
Slider